Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.
Sổ cái theo hình thức nhật ký chung

Sổ cái theo hình thức nhật ký chung

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Thẻ quầy hàng

Thẻ quầy hàng

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Sổ chi phí sản xuất kinh doanh

Sổ chi phí sản xuất kinh doanh

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Sổ chi tiết bán hàng

Sổ chi tiết bán hàng

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư), Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Sổ nhật ký mua hàng (mẫu 03a2)

Sổ nhật ký mua hàng (mẫu 03a2)

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Sổ nhật ký chung

Sổ nhật ký chung

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Sổ nhật ký chi tiền

Sổ nhật ký chi tiền

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Sổ cái cho hình thức chứng từ ghi sổ

Sổ cái cho hình thức chứng từ ghi sổ

Dùng chi hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Sổ cái

Sổ cái

Dùng chi hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 494490 lượt

090 574 6666