★ Luật Hôn nhân & Gia đình Việt Nam là đạo luật cơ bản nhằm bảo về các quan hệ gia đình có gắn kết với đạo đức xã hội, kế thừa, phát triển phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc...
Pháp luật về Hôn nhân & Gia đình Việt Nam

Pháp luật về Hôn nhân & Gia đình Việt Nam

Gia đình là tế bào của xã hội. Do vậy, dù bất cứ ở giai đoạn phát triển nào, chế độ xã hội nào gia đình luôn được Nhà nước quan tâm tác động bằng chính sách, điều chỉnh bằng pháp luật.. ...
Xem thêm
Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật HN&GĐ

Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật HN&GĐ

Cùng với sự ra đời của hệ thống các Luật Hôn và nhân gia đình trong từng thời kỳ, hàng loạt các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hôn nhân và gia đình cũng lần lượt ra đời.. ...
Xem thêm
Hôn nhân pháp luật và Hôn nhân thực tế

Hôn nhân pháp luật và Hôn nhân thực tế

Trong khoa học pháp lý nói chung và khoa học Luật Hôn nhân và Gia đình nói riêng, việc đưa ra các khái niệm đầy đủ về Hôn nhân có ý nghĩa rất quan trọng. Nó phản ánh quan điểm.. ...
Xem thêm
Quan hệ hôn nhân

Quan hệ hôn nhân

Trong pháp luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành, “Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn”. Hôn nhân là quan hệ giữa cá nhân với cá nhân. Do đó, việc thể hiện.. ...
Xem thêm
Quan hệ nuôi con nuôi

Quan hệ nuôi con nuôi

Pháp luật về đăng ký nuôi con nuôi có những quy định cụ thể về xác lập quan hệ giữa cha mẹ và con, giữa người nhận nuôi và người được nhận làm con nuôi để đảm bảo cho người được nhận nuôi được chăm sóc, giáo dục phù hợp ...
Xem thêm
Quan hệ tài sản, phân chia, hợp nhất tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Quan hệ tài sản, phân chia, hợp nhất tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Khoản 1 Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình 2000, tài sản vợ chồng có trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung. Vợ, chồng có quyền ngang nhau trong việc quản lý, sử dụng, định đoạt cũng như ...
Xem thêm
Quốc tịch và thay đổi quốc tịch trong Hôn nhân

Quốc tịch và thay đổi quốc tịch trong Hôn nhân

Vấn đề Quốc tịch trong Hôn nhân chỉ được đề cập đến khi Hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc giữ quốc tịch trong hôn nhân (Kết hôn, Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 31 lượt

Tổng số đã xem: 1585650 lượt