Bưu chính và viễn thông quốc gia là một bộ phận trong kết cấu hạ tầng của nền kinh tế xã hội, mạng lưới bưu chính viễn thông là mạng lưới thông tin liên lạc tập trung thống nhất trong cả nước, do Nhà nước độc quyền tổ chức và giao cho ngành Bưu điện quản lý, khai thác...
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Điều 46 Luật bưu chính số 49/2010/QH12 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.. ...
Xem thêm
Hiệu lực thi hành

Hiệu lực thi hành

Điều 45 Luật bưu chính số 49/2010/QH12 quy định về hiệu lực thi hành của Luật này.. ...
Xem thêm
Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

Điều 44 Luật bưu chính số 49/2010/QH12 quy định về trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông.. ...
Xem thêm
Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính

Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính

Điều 43 Luật bưu chính số 49/2010/QH12 quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính.. ...
Xem thêm
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng dịch vụ bưu chính

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng dịch vụ bưu chính

Điều 42 Luật bưu chính số 49/2010/QH12 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng dịch vụ bưu chính.. ...
Xem thêm
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính

Điều 41 Luật bưu chính số 49/2010/QH12 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.. ...
Xem thêm
Nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Điều 40 Luật bưu chính số 49/2010/QH12 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.. ...
Xem thêm
Giải quyết tranh chấp trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Giải quyết tranh chấp trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Điều 39 Luật bưu chính số 49/2010/QH12 quy định về việc giải quyết tranh chấp trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.. ...
Xem thêm
Khiếu nại trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Khiếu nại trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Điều 38 Luật bưu chính số 49/2010/QH12 quy định về khiếu nại trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.. ...
Xem thêm
Sử dụng tem bưu chính để kinh doanh, sưu tập

Sử dụng tem bưu chính để kinh doanh, sưu tập

Điều 37 Luật bưu chính số 49/2010/QH12 quy định về việc sử dụng tem bưu chính để kinh doanh, sưu tập.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 505875 lượt