Hướng dẫn thi hành

Hướng dẫn thi hành

Điều 36 Luật an ninh Quốc gia số 32/2004/QH11 quy định về việc hướng dẫn thi hành luật này.. ...
Xem thêm
Hiệu lực thi hành

Hiệu lực thi hành

Điều 35 Luật an ninh Quốc gia số 32/2004/QH11 quy định về hiệu lực thi hành của luật này. ...
Xem thêm
Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia

Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia

Điều 34 Luật an ninh Quốc gia số 32/2004/QH11 quy định về trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia.. ...
Xem thêm
Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia

Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia

Điều 33 Luật an ninh Quốc gia số 32/2004/QH11 quy định về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia.. ...
Xem thêm
Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia

Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia

Điều 32 Luật an ninh Quốc gia số 32/2004/QH11 quy định về trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia.. ...
Xem thêm
Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia

Điều 31 Luật an ninh Quốc gia số 32/2004/QH11 quy định về Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia.. ...
Xem thêm
Thống nhất quản lý nhà nước về an ninh quốc gia

Thống nhất quản lý nhà nước về an ninh quốc gia

Điều 30 Luật an ninh Quốc gia số 32/2004/QH11 quy định về việc thống nhất quản lý nhà nước về an ninh quốc gia.. ...
Xem thêm
Nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia

Nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia

Điều 29 Luật an ninh Quốc gia số 32/2004/QH11 quy định về nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia.. ...
Xem thêm
Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia

Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia

Điều 28 Luật an ninh Quốc gia số 32/2004/QH11 quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia.. ...
Xem thêm
Chế độ quản lý thông tin, tài liệu, đồ vật về bảo vệ an ninh quốc gia

Chế độ quản lý thông tin, tài liệu, đồ vật về bảo vệ an ninh quốc gia

Điều 27 Luật an ninh Quốc gia số 32/2004/QH11 quy định về chế độ quản lý thông tin, tài liệu, đồ vật về bảo vệ an ninh quốc gia.. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3 4

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 494812 lượt