☸ Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật....
Quy định của pháp luật về thừa kế

Quy định của pháp luật về thừa kế

Những quy định chung về thừa kế: quy định về người để lại di sản: Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật .. ...
Xem thêm
Khái niệm về thừa kế

Khái niệm về thừa kế

Thừa kế là một chế định dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời .. ...
Xem thêm
Quyền thừa kế

Quyền thừa kế

Quyền thừa kế là quyền để lại di sản và quyền của người nhận di sản. Đối tượng của quyền thừa kế là tài sản thuộc quyền sở hữu của người chết hoặc quyền tài sản mà người chết người sử dụng hợp .. ...
Xem thêm
Nguyên tắc cơ bản về quyền thừa kế

Nguyên tắc cơ bản về quyền thừa kế

Theo quy định của bộ luật dân sự thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản riêng của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc .. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 12 lượt

Tổng số đã xem: 1420363 lượt

090 574 6666