✧ Theo quy định tại Điều 646 Bộ luật dân sự, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết ....
Trong trường hợp nào di chúc không có hiệu lực pháp luật

Trong trường hợp nào di chúc không có hiệu lực pháp luật

Theo quy định tại Bộ luật dân sự về thừa kế, di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong những trường hợp sau: Người thừa kế theo di chúc trước hoặc .. ...
Xem thêm
Thủ tục lập di chúc được quy định như thế nào

Thủ tục lập di chúc được quy định như thế nào

Theo quy định của Pháp luật, việc lập di chúc phải thực hiện tại cơ quan công chứng hoặc UBND xã, phường, thị trấn và tuân thủ các thủ tục sau đây.. ...
Xem thêm
Người lập di chúc cần phải có những giấy tờ gì

Người lập di chúc cần phải có những giấy tờ gì

Theo quy định của Pháp luật, Người lập di chúc cần phải có những giấy tờ sau đây: chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp.. ...
Xem thêm
Những người nào được quyền lập di chúc

Những người nào được quyền lập di chúc

Theo quy định tại điều 647 Bộ luật dân sự thì những người có quyền lập di chúc bao gồm.. ...
Xem thêm
Hình thức của di chúc được pháp luật quy định ra sao

Hình thức của di chúc được pháp luật quy định ra sao

Theo quy định tại điều 649, 650, 651 Bộ luật dân sự thì hình thức của di chúc phải đáp ứng các điều kiện sau.. ...
Xem thêm
Di chúc bằng văn bản cần có những nội dung gì

Di chúc bằng văn bản cần có những nội dung gì

Theo quy định tại điều 653 Bộ luật dân sự thì di chúc bằng văn bản cần phải có những nội dung sau.. ...
Xem thêm
Di chúc như thế nào thì được coi là hợp pháp

Di chúc như thế nào thì được coi là hợp pháp

Theo quy định tại điều 652 Bộ luật dân sự thì di chúc được coi là hợp pháp cần phải có đủ các điều kiện sau đây.. ...
Xem thêm
Người lập di chúc có những quyền gì

Người lập di chúc có những quyền gì

Theo quy định tại điều 648 Bộ luật dân sự thì người lập di chúc có những quyền sau đây.. ...
Xem thêm
Người lập di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

Người lập di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

Quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc của người lập di chúc được quy định tại Điều 662 Bộ luật dân sự. Theo đó.. ...
Xem thêm
Ai là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Ai là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không.. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 33 lượt

Tổng số đã xem: 1528625 lượt

090 574 6666