Tài sản cố định là tất cả những tài sản của doanh nghiệp có giá trị lớn, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh (nếu chu kỳ kinh doanh lớn hơn hoặc bằng 1 năm)
Danh mục công cụ, dụng cụ

Danh mục công cụ, dụng cụ

Mẫu danh mục công cụ, dụng cụ .. ...
Xem thêm
Quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng trong kỳ

Quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng trong kỳ

Mẫu quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng trong kỳ .. ...
Xem thêm
Báo cáo xuất bán vật tư, hàng hóa dự trữ

Báo cáo xuất bán vật tư, hàng hóa dự trữ

Mẫu báo cáo xuất bán vật tư, hàng hóa dự trữ .. ...
Xem thêm
Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ

Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ

Mẫu báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ .. ...
Xem thêm
Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định 2

Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định 2

Mẫu báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định 2 .. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 1338448 lượt

090 574 6666