✠ Tổng hợp các câu hỏi thường gặp trong thực tế về thi hành án trong những trường hợp cụ thể ...
Trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát về thi hành án dân sự

Trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát về thi hành án dân sự

Theo quy định của pháp luật, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát về thi hành án dân sự.. ...
Xem thêm
Cơ quan có quyền kháng nghị và thời gian kháng nghị thi hành án dân sự

Cơ quan có quyền kháng nghị và thời gian kháng nghị thi hành án dân sự

Theo quy định của pháp luật, Cơ quan có quyền kháng nghị thi hành án dân sự là Viện kiểm sát. Thời hạn kháng nghị tương ứng của Viện kiểm sát cùng cấp và cấp trên trực tiếp là 15 và 30 ngày.. ...
Xem thêm
Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án dân sự là một quy định quan trọng góp phần đảm bảo sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.. ...
Xem thêm
Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự

Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự

Để có thể bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự phải có trách nhiệm giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, xử lý nghiêm minh người vi phạm ...
Xem thêm
Thẩm quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự

Thẩm quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự

Trường hợp người bị tố cáo là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp trên trực tiếp hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm giải quyết... ...
Xem thêm
Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong thi hành án dân sự

Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong thi hành án dân sự

Pháp luật quy định người bị tố cáo trong thi hành án dân sự có những quyền và nghĩa vụ như: được phục hồi danh dự, được bồi thường thiệt hại, giải trình về hành vi bị tố cáo, chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý của cơ quan, tổ ...
Xem thêm
Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự

Pháp luật quy định người tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự có những quyền và nghĩa vụ như: yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ; được thông báo kết quả giải quyết tố cáo; trình bày trung thực, cung cấp các tài liệu ...
Xem thêm
Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại

Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại

Giải trình về quyết định, hành vi bị khiếu nại, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan khi người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại yêu cầu;Được biết các căn cứ khiếu nại của người khiếu nại; .. ...
Xem thêm
Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại

Được khiếu nại tiếp nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết khiếu nại.. ...
Xem thêm
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện... ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 494545 lượt

090 574 6666