❖ Tổng hợp các câu hỏi thường gặp về nghĩa vụ dân sự của cá nhân, tổ chức ...
Quy định đăng ký giao dịch đảm bảo

Quy định đăng ký giao dịch đảm bảo

Giao dịch đảm bảo là giao dịch dân sự do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định về việc thực hiện biện pháp bảo đảm được quy định tại khoản 1 điều 318 Bộ Luật dân sự ...
Xem thêm
Tiền, giấy tờ có giá trị có thể dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Tiền, giấy tờ có giá trị có thể dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Theo Điều 321 Bộ Luật dân sự quy định: Tiền, trái phiếu, cổ phiếu, kỳ phiếu và giấy tờ có giá khác được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân ...
Xem thêm
Quy định của Bộ Luật dân sự về vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Quy định của Bộ Luật dân sự về vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Vật dùng để thực hiện bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là vật hiện có hoặc được hình thành trong tương lai. Vật hình thành trong tương lai là động sản, bất động sản thuộc sở hữu của bên bảo đảm.. ...
Xem thêm
Quy định phạm vi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Quy định phạm vi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Nghĩa vụ dân sự có thể được bảo đảm một phần hoặc toàn bộ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật, nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định phạm vi bảo đảm.. ...
Xem thêm
Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Điều 318 Bộ Luật dân sự quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.. ...
Xem thêm
Quy định về chuyển giao nghĩa vụ dân sự

Quy định về chuyển giao nghĩa vụ dân sự

Bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ dân sự cho người thế nghĩa vụ dân sự nếu được bên có quyền đồng ý, trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liến với nhân thân của bên có nghĩa vụ hoặc pháp luật.. ...
Xem thêm
Bên có nghĩa vụ và quyền từ chối đối với người thế quyền

Bên có nghĩa vụ và quyền từ chối đối với người thế quyền

Điều 314 Bộ Luật dân sự quy định: Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không được thông báo về việc chuyển giao quyền yêu cầu hoặc người thế quyền không chứng minh về tính xác thực của việc giao quyền yêu cầu.. ...
Xem thêm
Cung cấp thông tin và chuyển giao giấy tờ khi chuyển giao quyền yêu cầu

Cung cấp thông tin và chuyển giao giấy tờ khi chuyển giao quyền yêu cầu

Người chuyển giao quyền yêu cầu phải cung cấp thông tin cần thiết chuyển giao giấy tờ có liên quan đến người thế quyền. Tuy nhiên nều người chuyển giao quyền yêu cầu vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin.. ...
Xem thêm
Hình thức thực hiện chuyển giao quyền yêu cầu

Hình thức thực hiện chuyển giao quyền yêu cầu

Việc chuyển giao quyền yêu cầu được thể hiện bằng văn bản hoặc bằng lời ...
Xem thêm
Thực hiện chuyển giao quyền yêu cầu

Thực hiện chuyển giao quyền yêu cầu

Điều 309 quy định Bộ Luật dân sự: Bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ dân sự có thể chuyển giao quyền yêu cầu đó cho người thế quyền theo thỏa thuận.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 14 lượt

Tổng số đã xem: 1528586 lượt

090 574 6666