Quyết định số 207/QĐ-TTg ban hành ngày 17/02/2012

Quyết định số 207/QĐ-TTg ban hành ngày 17/02/2012

Về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiềm kỳ Quốc hội khóa XIII ...
Xem thêm
Nghị định 11/2012/NĐ-CP ban hành ngày 22/02/2012

Nghị định 11/2012/NĐ-CP ban hành ngày 22/02/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm ...
Xem thêm
Chỉ thị 06/CT-TTg ban hành ngày 23/02/2012

Chỉ thị 06/CT-TTg ban hành ngày 23/02/2012

Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 ...
Xem thêm
Quyết định 235/QĐ-BTTTT ban hành ngày 09/02/2012

Quyết định 235/QĐ-BTTTT ban hành ngày 09/02/2012

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ thông tin và truyền thông ...
Xem thêm
Quyết định 170/QĐ-TTg ban hành ngày 08/02/2012

Quyết định 170/QĐ-TTg ban hành ngày 08/02/2012

Phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025 ...
Xem thêm
Nghị quyết 03/NQ-CP ban hành ngày 08/02/2012

Nghị quyết 03/NQ-CP ban hành ngày 08/02/2012

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2012 ...
Xem thêm
Nghị định 07/2012/NĐ-CP ban hành ngày 09/02/2012

Nghị định 07/2012/NĐ-CP ban hành ngày 09/02/2012

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ...
Xem thêm
Quyết định 232/QĐ-TCHQ ban hành ngày 20/01/2012

Quyết định 232/QĐ-TCHQ ban hành ngày 20/01/2012

Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế ngành hải quan năm 2012 ...
Xem thêm
Thông tư 03/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 20/01/2012

Thông tư 03/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 20/01/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 505840 lượt

090 574 6666