Tư vấn quy trình tiến hành cổ phần hóa HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn tiến trình cổ phần hóa DNNN trên cơ sở pháp luật quy định. Theo Nghị Định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 quá trình cổ phần hóa DNNN gồm các bước sau:
 
Bước 1: DNNN ra quyết định đề nghị cổ phần hóa và thành lập BCĐCPH.
 
Bước 2: Chuẩn bị và phổ biến phương án cổ phần hóa.
 
Bước 3: Sửa soạn hồ sơ xin, lựa chọn tư vấn và kiểm toán viên và hoàn tất tất cả các nghĩa vụ tài chính của DN và báo cáo kiểm toán liên quan đến quá trình cổ phần hóa.
 
Bước 4: Tái cấu trúc DNNN để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ phần hoá, chẳng hạn như chuyển giao hoặc bán bất kỳ khoản nợ khó đòi và/hoặc chuyển giao các hoạt động kinh doanh hoặc tài sản không quan trọng cho bên thứ ba, phụ thuộc vào phê duyệt của Bộ Tài chính
.
Bước 5: Định giá trị của DNNN và soạn báo cáo đánh giá để Thủ Tướng, các Bộ, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành hữu quan và/hoặc Hội Đồng Quản Trị của DNNN phê duyệt.
 
Bước 6: Soạn kế hoạch bán cổ phần cho người lao động trong DNNN.
 
Bước 7: Soạn kế hoạch kinh doanh và Dự thảo Điều Lệ.
 
Bước 8: Thẩm tra và phê duyệt về phương án cổ phần hóa bởi Thủ Tướng, các Bộ, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành hữu quan và/hoặc Hội Đồng Quản Trị của DNNN.
 
Bước 9: Thực hiện phương án cổ phần hóa thông qua:
 
(1) PHCPLĐ bằng phương thức đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành hoặc thương lượng trực tiếp;
(2) bán cổ phần cho người lao động; và/hoặc
(3) bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược bằng cách thầu kín hoặc thương lượng trực tiếp.

Bước 10: Tiến hành họp phiên đầu tiên của Đại hội các cổ đông.
 
Bước 11: Lấy GCNĐKDN mới cho DN.
Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường, ít nhất là mỗi năm họp một ...
Xem thêm
Quy trình niêm yết cổ phần, Đấu giá cổ phần

Quy trình niêm yết cổ phần, Đấu giá cổ phần

Khi tiến hành cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước có nhiều hình thức bán cổ phần để lựa chọn, như bán cho đối tác chiến lược, bán đấu giá .. ...
Xem thêm
Phân chia cổ phần ưu đãi, Cổ đông chiến lược

Phân chia cổ phần ưu đãi, Cổ đông chiến lược

Việc lựa chọn cổ đông chiến lược có vai trò quyết định cho việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước hiện nay ...
Xem thêm
Phê duyệt, ra quyết định chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Phê duyệt, ra quyết định chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhà nước khi muốn cổ phần hóa cần phải có sự phê duyệt và ra quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phê duyệt là hành vi pháp lý .. ...
Xem thêm
Cơ quan có thẩm quyền thẩm định & cách thức thẩm định

Cơ quan có thẩm quyền thẩm định & cách thức thẩm định

Trong quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đối với giai đoạn đầu tiên, doanh nghiệp sẽ phải lập phương án cổ phần hóa. Tuy nhiên, trước khi đệ trình hồ sơ lên cơ quan nhà nước có ... ...
Xem thêm
Phương án kinh doanh khả thi & Nhà đầu tư chiến lược

Phương án kinh doanh khả thi & Nhà đầu tư chiến lược

Mục đích của việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm đẩy mạnh doanh thu và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, xây dựng phương án kinh doanh khả thi.. ...
Xem thêm
Chuyển loại hình doanh nghiệp

Chuyển loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhà nước khi muốn cổ phần hóa cần phải có sự phê duyệt và ra quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phê duyệt là hành vi pháp lý .. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 28 lượt

Tổng số đã xem: 1585602 lượt

090 574 6666