✠ Giải đáp các thắc mắc về trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp, ...
Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo ...
Xem thêm
Quy định về cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Quy định về cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-9-2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau.. ...
Xem thêm
Quy định về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy định về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy đinh của pháp luật về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.. ...
Xem thêm
Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-9-2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện như sau.. ...
Xem thêm
Trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều 78 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-9-2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh như sau.. ...
Xem thêm
Quy định về hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Quy định về hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điều 204 của Luật Doanh ...
Xem thêm
Việc giải thể chi nhánh được thực hiện như thế nào

Việc giải thể chi nhánh được thực hiện như thế nào

Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.. ...
Xem thêm
Quy định của pháp luật về tên Hộ kinh doanh

Quy định của pháp luật về tên Hộ kinh doanh

Tên riêng Hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của Hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm, truyền thống lịch sử.. ...
Xem thêm
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh

Khi thay đổi nội dung kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã đăng ký.. ...
Xem thêm
Quy định về địa điểm kinh doanh của Hộ kinh doanh

Quy định về địa điểm kinh doanh của Hộ kinh doanh

Đối với Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phái chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nới đăng ký hộ khẩu thường trú .. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 15 lượt

Tổng số đã xem: 1528857 lượt

090 574 6666