✦ Tổng hợp các tình huống về pháp luật dấn sự và thi hành án dân sự trong thực tế hiện nay ...
Đại diện là gì?

Đại diện là gì?

Đại diện là việc một người nhân danh vì lợi ích của người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện. Cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự .. ...
Xem thêm
Hình phạt bổ sung đối với người được hưởng án treo

Hình phạt bổ sung đối với người được hưởng án treo

Người được hưởng án treo vẫn có thể phải chịu hình phạt bổ sung, nhưng không phải chịu tất cả các loại hình phạt bổ sung mà chỉ phải chịu một số loại hình phạt bổ sung. Theo quy định .. ...
Xem thêm
Quy định trách nhiệm dân sự của pháp nhân

Quy định trách nhiệm dân sự của pháp nhân

Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân. Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản của mình .. ...
Xem thêm
Bộ luật dân sự quy định việc chấm dứt đại diện của cá nhân và pháp nhân

Bộ luật dân sự quy định việc chấm dứt đại diện của cá nhân và pháp nhân

Đại diện theo pháp luật của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây: Người được đại diện đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục, người được đại diện chết .. ...
Xem thêm
Hậu quả đối với giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện

Hậu quả đối với giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện

Đối với giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá .. ...
Xem thêm
Hậu quả đối với Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện

Hậu quả đối với Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện

Điều 145 Bộ luật dân sự quy định đối với giao dịch dân sự do người không có quền đại diện xác lập, thực hiện thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện .. ...
Xem thêm
Quy định phạm vi đại diện

Quy định phạm vi đại diện

Đối với người đại diện theo pháp luật: Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác .. ...
Xem thêm
Bộ luật dân sự quy định về đại diện theo ủy quyền

Bộ luật dân sự quy định về đại diện theo ủy quyền

Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện. Về hình thức ủy quyền do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định .. ...
Xem thêm
Bộ luật dân sự quy định về đại diện theo pháp luật

Bộ luật dân sự quy định về đại diện theo pháp luật

Đại diện theo pháp luật là đại diện do pháp luật quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định: Cha, mẹ đối với con chưa thành niên, Người giám hộ đối với người được giám hộ .. ...
Xem thêm
Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự bị vô hiệu

Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự bị vô hiệu

Về hậu quả thì giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu . ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 1420342 lượt

090 574 6666