Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý

Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý

 Mẫu Bảng kiểm kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Nhằm xác nhận tiền ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch ...
Xem thêm
Bảng kiểm kê quỹ

Bảng kiểm kê quỹ

Bảng kiểm kê quỹ theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Bảng kiểm kê quỹ nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm sơ sở qui trách nhiệm, cơ sở vật chất, ghi ...
Xem thêm
Biên lai thu tiền

Biên lai thu tiền

Biên lai thông tư 133/2016/TT-BTC là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời đề người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.Xem thêm
Giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán

Mẫu đề nghị thanh toán hay giấy đề nghị thanh toán là loại giấy tờ sử dụng khi cá nhân muốn cơ qua, hay doanh nghiệp thanh toán số tiền đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng. Đề nghị thanh  toán theo Thông Tư 133/2016/TT-BTCThông tư 200/2014/TT-BTC ...
Xem thêm
Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người lao động trong doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Cách lập mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC ...
Xem thêm
Giấy đi đường

Giấy đi đường

Giấy đi đường theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi tới nơi công tác và thanh toán công tác phí khi về Doanh nghiệp ...
Xem thêm
Danh mục công cụ, dụng cụ

Danh mục công cụ, dụng cụ

Mẫu danh mục công cụ, dụng cụ .. ...
Xem thêm
Quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng trong kỳ

Quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng trong kỳ

Mẫu quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng trong kỳ .. ...
Xem thêm
Báo cáo xuất bán vật tư, hàng hóa dự trữ

Báo cáo xuất bán vật tư, hàng hóa dự trữ

Mẫu báo cáo xuất bán vật tư, hàng hóa dự trữ .. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 18 lượt

Tổng số đã xem: 1528527 lượt