Vay trung, dài hạn nước ngoài phải đăng ký với ngân hàng Nhà nước

Ngày đăng: 21/09/2020
Ngày 26/02/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
Theo quy định tại Thông tư này, khi thực hiện các khoản vay trung, dài hạn nước ngoài; khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay trên 01 năm; khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước.
 
Việc khai báo thông tin đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay và báo cáo tình hình thực hiện khoản vay tự vay tự trả có thể được thực hiện theo hình thức trực tuyến (sử dụng trang điện tử) hoặc theo hình thức truyền thống (không sử dụng trang điện tử). Bên đi vay có thể thay đổi việc lựa chọn từ hình thức truyền thống sang hình thức trực tuyến; trường hợp đã thay đổi từ hình thức truyền thống sang hình thức trực tuyến, bên đi vay không được thay đổi lại sang hình thức truyền thống.
 
Khi thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước, bên đi vay phải thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước. Riêng trường hợp kế hoạch rút vốn, trả nợ, chuyển phí thực tế thay đổi trong phạm vi 10 ngày so với kế hoạch rút vốn, trả nợ, chuyển phí đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận trước đó hoặc khi thay đổi địa chỉ bên đi vay trong cùng tỉnh, thành phố; thay đổi tên giao dịch thương mại của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản…, bên đi vay chỉ cần thông báo, không phải đăng ký thay đổi khoản vay với Ngân hàng Nhà nước
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2016.
 
Nguồn: luatvietnam.vn

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 1528561 lượt

090 574 6666