Tổ chức phải hoạch định và triển khai các quá trình theo dõi, đo lường, cải tiến và phân tích cần thiết để chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm, đảm bảo sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng ...
Mẫu Sổ theo dõi yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa, xử lý sự không phù hợp áp

Mẫu Sổ theo dõi yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa, xử lý sự không phù hợp áp

Mẫu Sổ theo dõi yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa, xử lý sự không phù hợp áp dụng trong Chương 8 - Đo lường, phân tích và cải tiến hệ thống - ISO ...
Xem thêm
Mẫu Chương trình đánh giá nội bộ

Mẫu Chương trình đánh giá nội bộ

Mẫu Chương trình đánh giá nội bộ áp dụng trong Chương 8 - Đo lường, phân tích và cải tiến hệ thống - ISO ...
Xem thêm
Mẫu Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa, xử lý sự không phù hợp

Mẫu Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa, xử lý sự không phù hợp

Mẫu Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa, xử lý sự không phù hợp áp dụng trong Chương 8 - Đo lường, phân tích và cải tiến hệ thống - ISO ...
Xem thêm
Mẫu Ghi chép đánh giá

Mẫu Ghi chép đánh giá

Mẫu Ghi chép đánh giá áp dụng trong Chương 8 - Đo lường, phân tích và cải tiến hệ thống - ISO ...
Xem thêm
Mẫu Báo cáo đánh giá nội bộ

Mẫu Báo cáo đánh giá nội bộ

Mẫu Báo cáo đánh giá nội bộ áp dụng trong Chương 8 - Đo lường, phân tích và cải tiến hệ thống - ISO ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 494839 lượt

090 574 6666