Hệ thống pháp luật Việt Nam là tổng thể các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, định hướng và mục đích của pháp luật có mối liên hệ mật thiết, các chế định pháp luật và được thể hiện trong các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo những hình thức, thủ tục nhất định.
Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn

Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn

Luật đất đai quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất ...
Xem thêm
Những điểm mới của Luật đất đai số 45/2013/QH13

Những điểm mới của Luật đất đai số 45/2013/QH13

Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 -11- 2013. Luật đất đai năm 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương với 66 điều so với Luật đất đai năm 2003 ...
Xem thêm
Luật đất đai số 45/2013/QH13

Luật đất đai số 45/2013/QH13

Luật đất đai số 45/2013/QH13 có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương với 66 điều so với Luật đất đai năm 2003, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014 ...
Xem thêm
Luật cải cách ruộng đất

Luật cải cách ruộng đất

Mục đích và ý nghĩa của Luật cải cách ruộng đất: Để thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân, để giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, Để cải thiện đời sống của nông dân, để đẩy mạnh kháng chiến, củng cố chế độ dân chủ ...
Xem thêm
Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ dân sự

Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ dân sự

Điều 288 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về việc Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ dân ...
Xem thêm
Thực hiện nghĩa vụ giao vật

Thực hiện nghĩa vụ giao vật

Theo điều 289 của Bộ luật Dân sự 2005 thì việc thực hiện nghĩa vụ giao vật được quy định như ...
Xem thêm
Nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc

Nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc

Theo quy định tại Điều 291 của Bộ luật Dân sự 2005 thì nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc cụ ...
Xem thêm
Thực hiện nghĩa vụ dân sự theo định kỳ

Thực hiện nghĩa vụ dân sự theo định kỳ

Điều 292 của Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về việc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo định kỳ ...
Xem thêm
Trách nhiệm dân sự

Trách nhiệm dân sự

Điều 302 của Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân ...
Xem thêm
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định Điều 307 của Bộ luật Dân sự năm 2005 ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 12 lượt

Tổng số đã xem: 1486360 lượt