Cho thuê trực tiếp với trụ sở làm việc của nhà nước giá trị dưới 100 triệu

Ngày đăng: 21/09/2020
Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực từ ngày 01/04/2016.
Cụ thể, đơn vị sự nghiệp công lập được cho thuê trực tiếp trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất (tính cả thời hạn cho thuê) có giá trị dưới 100 triệu đồng và tài sản không phải là trụ sở làm việc, các tài sản khác gắn liền với đất (như máy chiếu, thiết bị âm thanh, máy vi tính…). Trường hợp tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất có giá trị từ trên 100 triệu đồng trở lên thì áp dụng hình thức đấu giá. Thủ trưởng đơn vị có tài sản cho thuê có trách nhiệm xác định và thông báo công khai giá cho thuê tài sản Nhà nước trên trang thông tin về tài sản Nhà nước của Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan Trung ương nếu tài sản thuộc Trung ương quản lý hoặc Cổng thông tin điện tử của địa phương nếu tài sản thuộc địa phương quản lý và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đồng gửi cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi.
 
Về việc thuê tài sản là trụ sở làm việc, Thông tư quy định đơn vị đang đi thuê trụ sở làm việc được thuê bổ sung diện tích làm việc khi số lượng cán bộ, công chức, viên chức tăng lên theo quyết định của cấp có thẩm quyền; khi được giao thêm nhiệm vụ dẫn đến yêu cầu phải tăng thêm diện tích làm việc, đơn vị đã tiến hành sắp xếp, bố trí lại nhưng không đủ diện tích làm việc… Việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc được áp dụng theo quy định về đấu thầu; trong đó, áp dụng hình thức chỉ định nếu số tiền thuê trụ sở làm việc của cả thời hạn thuê có giá trị dưới 100 triệu đồng (tính cho 01 hợp đồng) hoặc chỉ có 01 nhà thầu tham gia sau khi đã làm thủ tục thông báo mời thầu.
 
Cũng theo Thông tư này, đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp phải là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Thông tư này thay thế
 
Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/02/2012.
 
Nguồn: luatvietnam.vn

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 1528578 lượt

090 574 6666