Hệ thống pháp luật đất đai quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn

Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn

Luật đất đai quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất ...
Xem thêm
Những điểm mới của Luật đất đai số 45/2013/QH13

Những điểm mới của Luật đất đai số 45/2013/QH13

Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 -11- 2013. Luật đất đai năm 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương với 66 điều so với Luật đất đai năm 2003 ...
Xem thêm
Luật đất đai số 45/2013/QH13

Luật đất đai số 45/2013/QH13

Luật đất đai số 45/2013/QH13 có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương với 66 điều so với Luật đất đai năm 2003, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014 ...
Xem thêm
Luật cải cách ruộng đất

Luật cải cách ruộng đất

Mục đích và ý nghĩa của Luật cải cách ruộng đất: Để thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân, để giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, Để cải thiện đời sống của nông dân, để đẩy mạnh kháng chiến, củng cố chế độ dân chủ ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 1528566 lượt

090 574 6666