✪ Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự như sau...
Quy định về quyết định tuyên bố một người mất tích

Quy định về quyết định tuyên bố một người mất tích

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày hết thời hạn công bố thông báo, Toà án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.. ...
Xem thêm
Thời hạn xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

Thời hạn xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, Toà án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.. ...
Xem thêm
Quy định về yêu cầu tuyên bố một người mất tích

Quy định về yêu cầu tuyên bố một người mất tích

Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự.. ...
Xem thêm
Hiệu lực của quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Hiệu lực của quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại Điều 326 của Bộ luật tố tụng dân sự đương nhiên hết hiệu lực trong trường hợp.. ...
Xem thêm
Công bố thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Công bố thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú phải được đăng trên báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc.. ...
Xem thêm
Nội dung thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Nội dung thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Theo quy định tại Điều 327 Bộ luật tố tụng dân sự, thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú phải có các nội dung chính sau đây.. ...
Xem thêm
Trường hợp Chấp thuận đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Trường hợp Chấp thuận đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Toà án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú.. ...
Xem thêm
Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu

Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu

Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú là hai mươi ngày, kể từ ngày Toà án thụ lý đơn yêu cầu; hết thời hạn đó, Toà án.. ...
Xem thêm
Nội dung đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Nội dung đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây: ngày, tháng, năm viết đơn; tên Toà án có thẩm quyền giải quyết đơn; tên, địa chỉ của người yêu cầu.. ...
Xem thêm
Quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú khi người đó biệt tích trong sáu tháng liền trở lên và đồng thời.. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3 4

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 353346 lượt

090 574 6666