◈ Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình...
Các hành vi bạo lực gia đình

Các hành vi bạo lực gia đình

Theo quy định tại Luật phòng chống bạo lực gia đình thì bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần.. ...
Xem thêm
Những vấn đề chính của luật phòng chống bạo lực gia đình

Những vấn đề chính của luật phòng chống bạo lực gia đình

Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình .. ...
Xem thêm
Văn bản pháp luật Việt Nam về phòng chống bạo lực gia đình

Văn bản pháp luật Việt Nam về phòng chống bạo lực gia đình

Luật phòng chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 21/11/2007 tại kỳ họp thứ 2. Luật có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2008 .. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 351459 lượt

090 574 6666