Điều kiện để luật sư, các đơn vị tư vấn tham gia TGPL

Ngày đăng: 16/11/2020
Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 08/2017/TT-BTP hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL).
Theo đó, Trung tâm TGPL tiến hành đánh giá hồ sơ xét duyệt để ký hợp đồng thực hiện TGPL với các đối tượng là luật sư; tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật theo các tiêu chí sau:
 
- Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ bao gồm đơn xin gia nhập, thẻ luật sư, giới thiệu quá trình làm việc, tham gia các vụ án của luật sư, tổ chức tư vấn, VPLS, công ty luật…
 
- Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu TGPL theo từng tiêu chí dựa trên thang điểm 100.
 
Kết quả lựa chọn sẽ được thông báo đến từng đối tượng và tiến hành ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo; nội dung hợp đồng phải đảm bảo có ít nhất 06 nội dung sau:
 
- Đối tượng, phạm vi, hình thức TGPL;
 
- Trách nhiệm các bên;
 
- Thời hạn của hợp đồng (không quá 03 năm, có thể gia hạn 01 lần cũng không qua 3 năm);
 
- Thù lao, chi phí thực hiện TGPL;
 
- Điều kiện sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng;
 
- Cơ chế giải quyết khi có tranh chấp, vi phạm.
 
Xem và tải các mẫu đơn, mẫu thẻ tại Phụ lục của Thông tư 08/2017/TT-BTP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).
 
Nguồn: https://thuvienphapluat.vn

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 892728 lượt

090 574 6666