Xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa

Ngày đăng: 13/10/2020
Với đội ngũ Luật sư và chuyên viên có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn cổ phần hóa, xác định giá trị của doanh nghiệp trước cổ phần, mua bán công ty. Do đó, chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực và nhân lực để tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa.
✠ Giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa là những giá trị hiện có của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa, có tính đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp mà người mua người bán cổ phần đều chấp nhận được. Giá trị thực tế của doanh nghiệp là giá trị sau khi đã trừ các khoản nợ phải trả quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.
 
Giá trị doanh nghiệp bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, giá trị vốn góp liên doanh với doanh nghiệp khác…
 
✠ Giá trị thực tế doanh nghiệp cổ phần hóa không bao gồm tài sản doanh nghiệp thuê mượn, phần góp vốn liên doanh, liên kết các tài sản khác không phải của doanh nghiệp.
 
- Những tài sản không cần dùng chờ thanh lý
 
- Giá trị các khoản phải thu khó đòi đã được trừ vào giá trị doanh nghiệp
 
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của những công trình đã bị đình hoãn trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
 
- Các khoản đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác được cơ quan thẩm quyền quyết định chuyển cho đối tác khác.
 
- Tài sản thuộc công trình phúc lợi được đầu tư bằng quỹ khen thưởng, từ quỹ phúc lợi của doanh nghiệp và của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp.    
 
✠ Việc xác định giá trị doanh nghiệp là một vấn đề có ý nghĩa trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đó là một trong những thành công của quá trình cổ phần hóa, một mặt nó đảm bảo lợi ích thiết thực của nhà nước và lợi ích của người mua doanh nghiệp hay các thành viên trong công ty cổ phần khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Mặt khác nó còn có yếu tố tâm lý cho các thành viên tham gia mua cổ phiếu của doanh nghiệp nhà nước, tạo tâm lý ổn định, tin tưởng của các cá nhân, tổ chức khi tham gia quá trình cổ phần hóa, thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch nhà nước đề ra, nhanh chóng chuyển đổi một số doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, giải quyết được những vướng mắc, những bất hợp lý trong quá trình cổ phần hóa. Việc xác định giá trị doanh nghiệp là một vấn đề nan giải gây ra nhiều tranh cãi và cấp thiết trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, việc xác định giá trị doanh nghiệp là hết sức quan trọng trong kế hoạch nhà nước ta.
 
✠ Với đội ngũ Luật sư và chuyên viên có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn cổ phần hóa, xác định giá trị của doanh nghiệp trước cổ phần, mua bán công ty. Do đó, chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực và nhân lực để đánh giá và phân tích các rủi ro tiềm ẩn trong mỗi giao dịch cũng như mỗi hợp đồng để từ đó tư vấn về việc đàm phán ký kết hợp đồng, thẩm định, soạn thảo các điều khoản hợp đồng nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Đồng thời tránh những rủi ro, tranh chấp có thể phát sinh trong giao dịch đó cũng như tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn cổ phần hóa, mua bán công ty của chúng tôi bao gồm:
 
 
 
 
 
- Xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án kinh doanh
 
- Phát hành cổ phần vốn góp
 
- Các vấn đề khác của tiến trình cổ phần hóa
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 998717 lượt

090 574 6666