Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Nghị định 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/04/2012

Nghị định 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/04/2012 Nghị định 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ Đây là nội dung quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.


Cụ thể, giống như quy định như trước đây, số lượng Thứ trưởng ở mỗi Bộ không quá 04 người tuy nhiên Nghị định có bổ sung thêm quy định: đối với các Bộ quản lý Nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng và phức tạp, số lượng Thứ trưởng ở mỗi Bộ có thể nhiều hơn 04 người do Thủ tướng quyết định.


Quy định mới cũng loại bỏ các cơ quan đại diện của Bộ ở địa phương ra khỏi danh sách các tổ chức giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước, theo đó, khối cơ quan này chỉ bao gồm: Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục, Tổng cục và tổ chức tương đương. Các Bộ có trách nhiệm rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đại diện của Bộ tại địa phương để tổ chức lại thành Vụ, Cục thuộc Bộ hoặc văn phòng đại diện thuộc Văn phòng Bộ tại địa phương.


Các Bộ có trách nhiệm trình Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; thành lập, tổ chức lại, giải thể Tổng cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ và Cục thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo quy định của pháp luật…


Nghị định này thay thế Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/06/2012.
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Nghị định 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/04/2012

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   DCOMHL
 

Tin đã đăng