Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Đất đai - Môi trường

Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   HJGTEF     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 Thông tư 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015Thông tư 02/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/01/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất... >> Download
Pháp lệnh cảnh sát môi trường số 10/2014/UBTVQH13 Pháp lệnh cảnh sát môi trường số 10/2014/UBTVQH13Pháp lệnh cảnh sát môi trường số 10/2014/UBTVQH13 ngày 23/12/2014. >> Download
Quyết định 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 Quyết định 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014Quyết định 96/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 29/12/2014 ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019. >> Download
Quyết định 94/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 Quyết định 94/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014Quyết định 94/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 24/12/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội. >> Download
Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014Thông tư 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 19/5/2014 quy định về bản đồ địa chính. >> Download
Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011Chỉ thị 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/8/2011 về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. >> Download
Nghị quyết 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 21/6/2007 Nghị quyết 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 21/6/2007Nghị quyết 1126/2007/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 21/6/2007 quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp. >> Download
Quyết định 703/QĐ-TCQLĐĐ ngày 14/12/2011 Quyết định 703/QĐ-TCQLĐĐ ngày 14/12/2011Quyết định 703/QĐ-TCQLĐĐ của Tổng cục quản lý đất đai ngày 14/12/2011 về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện dịch vụ về đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất. >> Download
Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005Quyết định 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/8/2005 về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. >> Download
Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005Nghị định 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/11/2005 về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh. >> Download
Công văn 116/2004/KHXX ngày 22/7/2004 Công văn 116/2004/KHXX ngày 22/7/2004Công văn 116/2004/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao ngày 22/7/2004 về việc thực hiện thẩm quyền của Tòa án nhân dân theo quy định của Luật Đất đai năm 2003. >> Download
Nghị quyết 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 Nghị quyết 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012Nghị quyết 39/2012/QH13 của Quốc hội ngày 23/11/2012 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. >> Download
Thông tư 17/2010/TT-BTNMT ngày 04/10/2010 Thông tư 17/2010/TT-BTNMT ngày 04/10/2010Thông tư 17/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 04/10/2010 quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính. >> Download
Quyết định 1287/QĐ-TTg ngày 02/8/2013 Quyết định 1287/QĐ-TTg ngày 02/8/2013Quyết định 1287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/8/2013 về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. >> Download
Thông tư 52/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 Thông tư 52/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014Thông tư 52/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/4/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9