FORUM-HSLAW.VN
TRANG CHỦ   -   NỘI QUY   -   QUÊN MẬT KHẨU
Chào mừng khách Tìm kiếm | Chủ đề có bài mới | Đăng nhập | Đăng Ký

Chủ thể và khách thể của vi phạm pháp luật Tùy chọn
maichuchanh
#1 Đã gởi : Thursday, March 24, 2011 9:24:01 AM
Danh hiệu: Thành viên chính thứcNhóm: Registered

Gia nhập: 3/1/2011
Bài viết: 52
1. Chủ thể và khách thể của vi phạm pháp luật
a. Chủ thể của vi phạm pháp luật
Khái niệm Vi phạm pháp luật cho thấy chủ thể của vi phạm pháp luật có thể là cá nhân hay tổ chức; mà cá nhân hay tổ chức này thực hiện các hành vi phản ứng tiêu cực, gây hại cho nhà nước, xã hội và nhân dân, đi ngược lại với ý chí của nhà nước.
Chủ thể của vi phạm pháp luật có thể là chủ thể của các quan hệ pháp luật, đó là những cá nhân hay tổ chức dựa trên cơ sở của các quy phạm pháp luật mà tham gia vào các quan hệ pháp luật, trở thành người mang các quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể. Chủ thể của quan hệ pháp luật phải có năng lực chủ thể, bao gồm hai yếu tố: năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Vi phạm pháp luật có nhiều loại như: Vi phạm hình sự, vi phạm hành chính, vi phạm dân sự, vi phạm kỷ luật; chính vì vậy, tương ứng với mỗi vi phạm thì chủ thể sẽ có các điều kiện về năng lực pháp luật và năng lực hành vi khác nhau.
Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, mỗi vi phạm pháp luật khác nhau được quy định điều kiện của chủ thể khác nhau. Đối với pháp luật dân sự, chủ thể là cá nhân của vi phạm pháp luật phải có cả năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự. năng lực pháp luật dân sự được quy định tại Điều 14 Bộ luật Dân sư 2005, cụ thể là:
"1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.
2. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.
3. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết."
Theo đó, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp khác do pháp luật quy định. Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân bao gồm: quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản; quyền sở hữu, quyền thừa kế và các quyền khác đối với tài sản và quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó.
Vì mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau, nên khi có vi phạm pháp luật dân sự, trước hết phải xác định xem chủ thể vi phạm đó đã có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hay chưa, từ đó mới có thể xác định được trách nhiệm pháp lý của cá nhân đó. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Người chưa đủ sáu tuổi không có năng lực hành vi dân sự, trên sáu tuổi và dưới mười tám tuổi có năng lực hành vi dân sự nhưng chưa đầy đủ, người đủ mười tám tuổi trở lên không bị bệnh tâm thần là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người hạn chế năng lực hành vi dân sự là những người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình. Cơ sở để Bộ luật Dân sự quy định năng lực hành vi dân sự như trên đó là quá trình phát triển tâm sinh lý của con người cũng như nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận của các chủ thể trong các quan hệ pháp luật dân sự.
Khác với vi phạm dân sự, chủ thể của vi phạm pháp luật hình sự (tội phạm) là người có năng lực pháp luật hình sự và năng lực hành vi hình sự. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, người từ đủ mười bốn tuổi đến dưới mười sáu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt ngiêm trọng; người từ đủ mười sáu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Vì quan hệ pháp luật hình sự là quan hệ pháp luật giữa một bên chủ thể đặc biệt đó là Nhà nước với các cá nhân, được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật hình sự, do đó, nếu vi phạm hình sự xảy ra thì mức độ nghiêm trọng của nó không chỉ gây nguy hại cho các cá nhân tổ chức khác như vi phạm dân sự, mà nó còn gây thiệt hại cho nhà nước cũng như nguy hại cho xã hội, chính vì vậy cần phải quy định năng lực hành vi theo độ tuổi ít hơn năng lực hành vi dân sự. Chủ thể của tội phạm chỉ có thể là cá nhân chứ không thể là pháp nhân hay tổ chức như các vi phạm pháp luật khác.
Chủ thể của vi phạm hành chính là các tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý hành chính về hành vi vi phạm đó. Một người có thể bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ của mình. Một công ty có thể bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm luật thuế thu nhập doanh nghiệp... Tuy nhiên cần phân biệt rõ vi phạm pháp luật hành chính và vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm hành chính có mức độ nguy hiểm nhẹ hơn tội phạm, theo đó, từng trường hợp vi phạm cụ thể pháp luật có quy định riêng về mức độ nghiêm trọng của vi phạm để xác định xem đó là vi phạm hành chính hay tội phạm hình sự.
Chủ thể của vi phạm kỷ luật là các cá nhân trong các tổ chức có quy định, quy chế, điều lệ cụ thể. Theo đó, các tổ chức này đề ra các quy định riêng của tổ chức mình, thành viên nào trong tổ chức vi phạm các quy định đó sẽ bị áp dụng biện pháp kỷ luật do tổ chức đề ra.
b. Khách thể của Vi phạm pháp luật
Khách thể của Vi phạm pháp luật là những quan hệ xã hội đang được pháp luật bảo vệ và đang bị xâm hại. Tính chất của khách thể phản ánh mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật.
Khách thể của vi phạm pháp luật dân sự là những quan hệ xã hội được pháp luật dân sự bảo vệ và đang bị xâm hại. Ví dụ, để bảo vệ khách thể là quan hệ mua bán trong một hợp đồng dân sự, Bộ luật Dân sự 2005 có quy định về Trách nhiệm do giao vật không đồng bộ tại Ðiều 436, cụ thể là:
"1. Trong trường hợp vật được giao không đồng bộ làm cho mục đích sử dụng của vật không đạt được thì bên mua có một trong các quyền sau đây:
a) Nhận và yêu cầu bên bán giao tiếp phần hoặc bộ phận còn thiếu, yêu cầu bồi thường thiệt hại và hoãn thanh toán phần hoặc bộ phận đã nhận cho đến khi vật được giao đồng bộ;
b) Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
2. Trong trường hợp bên mua đã trả tiền nhưng chưa nhận vật do giao không đồng bộ thì được trả lãi đối với số tiền đã trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do giao vật không đồng bộ, kể từ thời điểm phải thực hiện hợp đồng cho đến khi vật được giao đồng bộ."
Theo đó, nếu bên bán vi phạm hợp đồng, giao vật không đồng bộ theo như thỏa thuận giữa hai bên thì bên mua sẽ có một trong các quyền được quy định tại Điểm a, b Khoản 1. Vì pháp luật dân sự được xây dựng và thực thi dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và tự thỏa thuận của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật dân sự, do đó khi vi phạm pháp luật dân sự xảy ra, chủ thể vi phạm và chủ thể bị vi phạm có thể tự thỏa thuận với nhau dựa trên các quy định của pháp luật về khách thể bị vi phạm.
Khách thể của tội phạm hình sự là các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ. Đây cũng là một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự 2006. Ví dụ theo Điều 161 Bộ luật Hình sự quy định về Tội trốn thuế
"1. Người nào trốn thuế với số tiền từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm.
2. Phạm tội trốn thuế với số tiền từ ba trăm triệu đồng đến dưới sáu trăm triệu đồng hoặc tái phạm về tội này, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
3. Phạm tội trốn thuế với số tiền từ sáu trăm triệu đồng trở lên hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến ba lần số tiền trốn thuế.”
Khách thể trong trường hợp này là việc nộp thuế của cá nhân đối với Nhà nước. Vi phạm pháp luật xảy ra, khi cá nhân phải nộp thuế theo quy định của pháp luật nhưng lại không thực hiện.
Mai Thị Chúc Hạnh
Di động: 0947849496 Email: hanhmt@hslaw.vn
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Phòng 901, tầng 9, tháp A, Hà Thành plaza, số 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Bản quyền bởi {0} version {1} YAF 1.9.301 | YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.517 giây.